Systemisch Contextuele Counselingopleiding Antwerpen

Inhoud

ANTWERPEN

Tweejarige Systemische Contextuele Counselingopleiding 

Opleiding erkend door de BVRGS (Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling)
KMO portefeuille mogelijk
Betaald Educatief verlof mogelijk

 

Programma

Tweejarige counselingopleiding contextuele hulpverlening

(Educatief verlof of KMO portefeuille mogelijk)

Eerstvolgende opleiding -  Plaatsen beperkt  - We werken met groepen van max. 16 deelnemers voor deze opleiding:

SEPTEMBER 2019 - JUNI 2021

Door veranderingen in het hulpverleningslandschap stijgt de vraag naar bredere vormen van begeleiding.
Vanuit Leren over leven hopen we met onze opleiding tot systemische, contextuele counselor aan deze groeiende nood tegemoet te komen.
Onze tweejarige opleiding  is erkend door de BVRGS en geeft toegang tot een erkenning als systemisch counselor.


Doelgroep
Hulpverleners actief in het werkveld: maatschappelijk werkers, opvoeders, verpleegkundigen, (gezins-)begeleiders, psychiaters, pedagogen, therapeuten, bemiddelaars, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers, vormingswerkers, …

Toelatingsvoorwaarden
Om voor een certificaat systemische counselor in aanmerking te komen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:
● je bent bachelor of master in de menswetenschappen of hebt het diploma specifieke lerarenopleiding.
● je bent professioneel werkzaam binnen een relevante werkcontext
● je hebt een intakegesprek met één van de docenten waarin beslist wordt over de uiteindelijke deelname aan de opleiding


Deelname aan de tweejarige opleiding houdt in:
Eerste jaar
● 15 dagen methodiek
● 4 dagen supervisie in kleine groep
● huiswerkgroep (minstens 6 X 3u)
● verwerken van de opgegeven literatuur
● permanente evaluatie

Tweede jaar
● 10 dagen methodiek
● 4 dagen supervisie in kleine groep
● 4 dagen leertherapie
● huiswerkgroep (minstens 6 X 3u)
● verwerken van de opgegeven literatuur
● scriptie waarin  je aantoont dat je het geleerde hebt geïntegreerd


Doelstelling van de opleiding:

Het contextuele gedachtegoed van Ivan Boszormenyi-Nagy kunnen integreren binnen eigen werkcontext , visie en concreet handelen.
De opleiding tot contextueel counselor omvat drie pijlers: methodiek, supervisie en het persoonlijk proces van de counselor.


De opleiding inhoudelijk:

We worden geboren in gezinnen en maken deel uit van families. Door onze ouders krijgen we in het netwerk van mensen een plek. We worden ‘kind’, ‘kleinkind’, broer of zus, enzovoort. In het gezin, ontvangen en geven we, leren we wat we moeten doen om ‘gezien’ te worden, en ervaren we recht en onrecht. Doorheen dit proces ontdekken we wie we zijn, en wat we mogen en kunnen betekenen voor anderen. Betrouwbare voorbeelden vergroten het geloof in onszelf. We leren waar we recht op hebben en hoe we recht kunnen doen. De blauwdruk over relaties, meegekregen vanuit het gezin en betekenisvolle andere relaties, kleurt gedurende ons leven de manier waarop we zorg dragen voor de ander en onszelf.
Het contextuele gedachtegoed, ontwikkeld door Boszormenyi-Nagy, biedt hulpverleners handvatten om op een passende manier te interveniëren wanneer de balans tussen zorg geven en zorg krijgen uit evenwicht is.
Specifiek voor deze benadering is het zoeken naar positieve krachten in menselijke relaties en het hanteren van het verlangen naar betrouwbaarheid en rechtvaardigheid als hefboom voor verandering.

PROGRAMMA
Eerste jaar sept 2019 - juni 2020

Methodiek:
● We situeren het contextuele gedachtegoed binnen de andere systemische hulpverleningsmodellen.
● We staan stil bij de grondslag en de kracht van de contextuele benadering in het werken met individuen, gezinnen, groepen en diverse werkcontexten.
● We verkennen het gedachtegoed van Boszormenyi-Nagy waarbij de aandacht gericht wordt op het op een rechtvaardige wijze vorm geven aan de'balans van geven en ontvangen in relaties'.
● Gaandeweg maken we ons de theorie eigen. We leren de basisprincipes van het contextuele denken herkennen, voelen én vertalen naar de eigen werkcontext.
● We hebben uitgebreid aandacht voor onze eigen intergenerationele en ruimere sociale context. (= onze relationele werkelijkheid).
● Via verschillende ingangspoorten en praktijkgerichte methodieken oefenen we passende interventies. We leren werken met het genogram, de sociale cirkels, de duplo-methodiek en spelen in op wat er zich in het ‘hier-en- nu’ van de cliënt aandient. De relationeel ethische dimensie is onze leidraad.
● We ervaren het belang van een meerzijdige partijdige grondhouding en leren deze toe te passen. We oefenen uitgebreid met verbindende taal en hoe we deze kunnen ‘vertalen’ naar de leefwereld van onze cliënten. We gaan op zoek naar interne, externe en relationele hulpbronnen van onze cliënten en leren hoe een counselor het proces naar dialoog kan faciliteren.
● We leren de relatie cliënt-hulpverlener te hanteren als hefboom om beweging in de context van de cliënt mogelijk te maken.
● We staan stil bij wat in diverse contexten ‘passende‘ hulpverlening kan zijn.

Supervisie
Is gericht op het vakmanschap van de counselor door :
● Verdieping  van de contextuele praktijk door inbreng van eigen casussen.
● Oefenen van specifieke contextuele interventies in de eigen werkcontext.

Persoonlijk proces van de counselor
Aan de  hand van diverse invalshoeken (eigen rituelen, familiefoto’s, specifieke interesses van het gezin, vrijetijdsbesteding ….) verkennen we de gezinscultuur en ontvouwen we het familieverhaal. We worden ons gaandeweg bewust van de eigen contextuele en intergenerationele thema’s.

De Data

Academiejaar 1) 2019-2020

13-9-2019
27-9-2019
11/10/2019
18-10-2019
8-11-2019
22-11-2019
6-12-2019
 

10-1-2020
24-1-2020
7-2-2020
21-2-2020
6-3-2020
13-3-2020
20-3-2020
8-5-2020
15-5-2020
29-5-2020
12-6-2020
26-6-2020

Academiejaar 2) 2020-2021

4-9-2020
18-9-2020
2-10-2020
30-10-2020
13-11-2020
27-11-2020
11-12-2020 
8-1-2021
22-1-2021
5-2-2021
26-2-2021
12-3-2021
26-3-2021
23-4-2021
7-5-2021
21-5-2021
4-6-2021
11-6-2021

Methodiek
We vertalen het contextuele kader naar specifieke thema’s in de hulpverlening met aandacht voor de werkcontext van de deelnemers. Het accent ligt op de praktijk van de counselor en het verbinden van de relationeel ethische dimensie met het intrapsychische en het systemische.Een greep uit het programma

● de innerlijke dialoog van de counselor
● diverse gezinsvormen  en hun loyaliteiten
● meerzijdige partijdigheid, met aandacht voor de positionering van de hulpverlener
● gezinnen en geweldloos verzet: verankering van ouders binnen opvoeding en versteviging van het natuurlijk netwerk
● herstel van de dialoog in de partnerrelatie
● balansen van geven en ontvangen
● trauma en zelfafbakening  
● multiculturaliteit
● team- en organisatieontwikkeling vanuit een contextueel perspectief: onderzoeken hoe je persoonlijke context van invloed is op je werksysteem.

Supervisie
Bewustwording van de innerlijke dialoog van de counselor.
Aandacht voor de eigen specifieke stijl van de counselor.

Leertherapie
Aandacht gaat naar het internaliseren van de contextuele benadering in al zijn facetten en op alle niveaus van het persoonlijke leven van de toekomstige counselor.
We worden ons bewust van hoe de eigen geschiedenis invloed heeft op beroepsidentiteit en houding.
We ervaren kwetsbaarheid vanuit de stoel van de cliënt. Hierdoor vergroot de innerlijke vrijheid om als counselor op een relationeel ethische manier te handelen.

Opleiders

Ploeg van Counselingopleiders Leren Over Leven, check dit hier

Schrijf je in voor deze opleiding

Registrations have ended on do, 09/12/2019 - 00:00.