Regelingen en afspraken COOP sept. 2021

Regelingen en afspraken

Systemisch-Contextueel Counselor

september 2021- juni 2023

Gent en Antwerpen

OPLEIDINGSONDERDELEN

Methodiek

Als toekomstig counselor is het belangrijk om je theoretisch kader uit te breiden en te verstevigen. In de methodiekdagen verdiepen we ons enerzijds in het contextueel gedachtegoed van Ivan Boszormeny-Nagy en anderzijds in de systemische theorieën.

Reflectieverslag

Iedere deelnemer maakt van elke opleidingsdag een persoonlijke reflectie naar aanleiding van het behandelde thema. Dit wordt op één A4 gemaakt en op de Drive gepost in de respectievelijke mappen onder jouw naam. Zorg er ook voor dat de dag en het thema duidelijk in de titel van elk verslag worden vermeld.
Uiterlijke datum van inzenden is de maandag vóór de volgende opleidingsdag. We vragen ook dat je de reflectieverslagen van jouw medestudenten leest.
Verdere toelichting volgt tijdens de eerste opleidingsdag.

Literatuur

We verwachten dat je een aantal basisboeken zelf aankoopt. Op drive vind je het lesprogramma met de bijhorende literatuur per dag. Er is verplichte literatuur en facultatieve literatuur. We verwachten dat je de verplichte literatuur leest, zodat je goed voorbereid bent voor de lesdag.
Richtvragen bij het lezen van de literatuur:

Wat leer je uit die teksten?  Wat herken je?  Wat spreekt je aan?
Wat sluit wel/niet aan bij jouw praktijk? Wat kan je al dan niet toepassen? 
Wat roept vragen bij je op?   
Waar ben je het niet mee eens?
Welke vaardigheden waarover je gelezen hebt, zou je willen kunnen toepassen?
Wat heb je, door deze teksten te lezen, al toegepast/uitgeprobeerd in je praktijk?
Hoe maak je verbinding met de contextuele theorie?

Evaluatiemomenten

In het 1e jaar zijn 2 evaluatiemomenten voorzien. Er is een tussentijdse evaluatie in groep en een individuele evaluatie op het einde van het jaar adhv een portfolio.
In het 2e jaar is er een eindevaluatie adhv een eindwerk.

Overleg docenten, supervisoren

In de opleiding dienen de methodiek- en supervisiemodules om studenten te evalueren. Daarom is er overleg tussen docenten en supervisoren na de supervisie. Indien er bezorgdheden zijn vóór de aanvang van de supervisie, zal de docent je aanspreken en dit opnemen met de supervisor.

De elementen in jouw persoonlijke groei worden niet geëvalueerd. Wel is het belangrijk dat je in de loop van de 2 jaar aan de slag gaat met persoonlijke issues.

Tussentijdse evaluatie 1e jaar

Na de 4 dagen persoonlijk werk staan we tussentijds stil bij ieders leerproces. We doen dit in groep, met de twee methodiekdocenten. Je bereidt dit moment schriftelijk voor aan de hand van de volgende vragen: 

Wat zouden je collega’s vertellen als je hen zou vragen wat ze je nu anders zien doen dan voor je startte met de opleiding?
Wat heb je tot op heden in de groep geïnvesteerd? Is dit zichtbaar voor de anderen? Wat heb jij van de groep ontvangen? Hoe heb jij dat zichtbaar gemaakt? 
Wat zou voor jou een aandachtspunt zijn voor de volgende opleidingsdagen? Op welke manier gaan we dat als mededeelnemers en opleiders merken? 

Nadien maak je van dit evaluatiemoment een uitgebreid verslag. 

Portfolio 1e jaar
 
Je portfolio dient als instrument voor de evaluatie van het 1e jaar. Wat toets je er in af? 

Hoe liep mijn persoonlijke ontwikkeling als counselor? 
Hoe heb ik de theoretische kaders verwerkt en geïmplementeerd in mijn mandaat als hulpverlener?  

Wat bevat je portfolio? 

je reflectieverslagen
je supervisievoorbereidingen en -verslagen
je uitwerking van je persoonlijk stuk en je genogram
je tussentijdse evaluatie
je eigen aanvullende nota’s, artikels, creatieve aanvullingen,…

Je brengt je portfolio de laatste lesdag mee en je presenteert dit in een individueel evaluatiegesprek met de methodiekdocenten. Die laatste lesdag wordt verwacht dat iedereen de volledige dag aanwezig is. De tijd tussen de gesprekken kan gebruikt worden om een huiswerkgroep in te plannen.

Na de individuele gesprekken is er een gezamenlijke afsluiting van de dag en van het jaar voorzien.

Eindwerk 2e jaar
 
Wij verwachten in het eindwerk een antwoord op de volgende drie vragen

Wat heeft deze contextuele opleiding in mijn werk veranderd? Wat was voor mij het meest nieuw? Hoe is dat concreet zichtbaar in mijn praktijk? Illustreer dit aan de hand van casuïstiek (dit kan een beschrijving van één hulpverleningsproces zijn, maar ook een bespreking van eenzelfde thema met verschillende cliënten). Let bij het beschrijven van casusmateriaal zorgvuldig op het onherkenbaar maken van je cliënten.

Breng dit in verband met het begrippenkader en de door jou gelezen literatuur. Wees betrouwbaar en vermeld je bronnen correct.

Wat heeft deze opleiding daarnaast ook in mijn leven en mijn relaties met mijn context veranderd?

Het is een voorwaarde voor een goed eindwerk dat je aantoont dat je het begrippenkader beheerst, dat je het kan inzetten in je werksituatie en dat je gegroeid bent in je persoonlijk proces.

Schrijf je eindwerk op zo een manier dat ook buitenstaanders het kunnen lezen en begrijpen. Het gedeelte over jouw persoonlijk proces moet dus zo geformuleerd worden dat dat voor jou kan en recht doet aan iedereen. Je kunt er ook een apart stuk van maken dat verwijderd kan worden als het werkstuk aan derden wordt doorgegeven.

Het eindwerk moet minstens 10 en maximum 15 pagina’s omvatten. Het wordt tevens gelezen door 2 mensen uit je huiswerkgroep. Je kan zelf kiezen wie je hiervoor kiest.

Het eindwerk stuur je één maand voor de laatste lesdag digitaal door naar de opleiders en naar je twee medelezers. De andere leden van je huiswerkgroep krijgen ook een exemplaar. Je bent vrij om er ook één aan alle groepsleden te geven.

Tijdens de laatste lesdag presenteer je je eindwerk voor de hele groep. De twee meelezers stellen daarna een kritische vraag, waarop jij dan antwoord geeft. Je krijgt ook een vraag van de opleiders. Die vragen worden je op voorhand bezorgd. Iedereen krijgt evenveel tijd en de planning wordt door de methodiekdocenten opgemaakt en vooraf doorgegeven. Zij beoordelen tot slot jouw werkstuk en je mondelinge inbreng.

Leren over Leven VZW biedt jou de mogelijkheid om jouw eindwerk te herwerken indien het niet voldoende geacht wordt om te kunnen slagen. Leren over Leven VZW zal hiervoor een kostprijs van 65 € aanrekenen.

Huiswerkgroep 

Minimum 3, maximum 5 cursisten.

Intervisie in groep gebeurt zonder docent en geeft de mogelijk aan de cursisten om zich verder te verdiepen in zelf gekozen thema’s. In de intervisiegroep kan ook de voorbereiding van de supervisie of het eindwerk worden afgetoetst en/of bijgestuurd. We verwachten dat je drie keer een dagdeel samenkomt en dat er van elke bijeenkomst een bondig verslag op de drive gepost wordt met vermelding van de besproken onderwerpen.

Mogelijke thema’s: eigen proces, ontwikkeling en leerpunten, voorbereiding casus, voorbereiding literatuurbespreking, vragen & bedenkingen bij methodiek, ...

Supervisie

Tijdens de supervisie gaan we aan de slag met de theorie in casusmateriaal, aangebracht vanuit je werksituatie.

Voorbereiding

Voor de eerste supervisiesessie bereid je schriftelijk een casus voor van een cliënt of cliëntsysteem. Je maakt ook een genogram en bereidt een aantal hypotheses voor op de vijf dimensie. Indien nodig fris je de theorie rond de gevormde hypothesen nog eens op. Geef ook even een korte beschrijving van je werkcontext en hulpverleningsmandaat. 
Deze voorbereiding post je een week op voorhand op de drive voor je supervisor en supervisiegenoten.    

Supervisiebijeenkomst

We beginnen de eerste supervisiebijeenkomst met terug aan te knopen bij de focus van jouw genogram en wat dit voor jou in je werk betekent. In de groep zullen we dan de door jou voorbereide hypothesen bevragen en verder uitwerken. Verder halen we een thema uit de vierde dimensie naar voor, dat jij dan theoretisch uitwerkt en toepast op deze cliënt of werksituatie en op jouw gezin van herkomst (2 blz.). Deze tekst bezorg je minstens een week voorafgaand aan jouw tweede supervisiesessie aan je supervisor en je supervisie genoten. 

De tweede supervisiesessie begin je met de toelichting van je tekst en daarop krijg je feedback van de supervisor en groepsleden. Daarna kijken we verder naar jouw casus en jouw vraag en zetten daarrond ook een rollenspel op of een oefening. 

Reflectieverslag supervisie

Na elke supervisiesessie maak je een reflectie (max. 1 blz.) over de volgende vragen:

Wat heeft de supervisiedag in beweging gebracht, wat heb je geleerd als contextueel hulpverlener en tot welke actie heeft het mogelijks geleid? 
Wat heb je geleerd in verbinding met je persoonlijk proces? 

Belangrijk bij dit verslag is dat het gaat om zelfreflectie. Dit wil zeggen dat je schrijft vanuit jezelf en over jezelf. Dit verslag dient niet om vragen of feedback naar anderen te formuleren. Je stuurt het verslag ten laatste een week voor de volgende supervisie naar de supervisor en de groepsleden. 

Bij het einde van de supervisie doet de supervisor verslag aan de methodiek docenten over het supervisieproces, de afwezigheden en afspraken daarover en de eventuele aandachtspunten i.v.m. bepaalde studenten die in de supervisie aan bod zijn gekomen. 

Beroepsethiek

Licht, indien enigszins mogelijk, je cliënten vooraf in over het feit dat je hun situatie in de supervisie wilt bespreken. Of en hoe je dit doet, is zeker ook een zaak van het beleid van jouw organisatie. Als je onder de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van een team werkt, moet je dit zeker in je team bespreken, alsook met degene die in de organisatie jouw rechtstreekse meerdere is.

Als er redenen zijn om jouw cliënten niet in te lichten, dan begin je met dat te melden bij het begin van de supervisie. Dan kunnen we dat samen bekijken.

Bij supervisievoorbereidingen is het dan verder niet nodig om je cliënten fictieve namen te geven. De anderen daar zijn ook door beroepsgeheim gebonden.

Als iemand van jouw groep in de supervisie cliënten bespreekt die jij persoonlijk blijkt te kennen, dan meld je dit. Zo kunnen we kijken of we een andere casus kunnen bespreken. In het andere geval neem jij niet deel aan deze bespreking.  

Opmerking met betrekking tot schriftelijke communicatie

Gelieve op alle documenten die je voor de opleiding inlevert, je naam, je groep en de datum te vermelden, hetzij de datum van je voorbereiding, de datum van de dag waarover je een verslag maakt of de datum van de supervisie waar je document een voorbereiding voor is. Deze gegevens moeten op je document of bijlage voorkomen en niet (alleen) in de begeleidende mail.

Persoonlijke groei

Naast theorie en de toepassingen op het werkveld, is je persoonlijke groei een essentieel onderdeel van deze opleiding.

In het 1e jaar zijn er 4 dagen persoonlijk werk, in het 2e jaar zijn er 4 dagen leertherapie.

Persoonlijk werk

De 4 dagen persoonlijk werk worden begeleid door de methodiekdocenten van het 1e jaar.
Vooraf wordt afgesproken welke cursist op welke dag aan bod komt.

Voorbereiding

Genogram:
Maak je genogram op A4-formaat. Het genogram waarmee we werken bestaat uit minimum 3 generaties en maximum 4 indien je zelf kinderen hebt.  Maak een exemplaar voor jezelf en voor alle medecursisten en de docent. Neem alle exemplaren terug mee aan het eind van de dag.

Voorwerp uit je context:
Breng een voorwerp mee waarvan je vindt dat dit verband houdt met je context (jij, je gezin, je familie, je cultuur, je gemeenschap,…)

Lesdag

De docent en twee medecursisten stappen in de counselorpositie en verkennen, taxeren jouw relationele werkelijkheid op basis van je genogram en je voorwerp uit je context. Wie deze medecursisten zijn, mag je zelf bepalen; ofwel stel je deze vraag vooraf, ofwel op de dag zelf. 

Per groepjes bespreken we wat er in de schatkist komt en waar er groeikansen liggen voor de cursist die het persoonlijk stuk bracht. We reflecteren ook over de mogelijke werkplek: waar zien we deze persoon nog werken als counselor, als een visje in ‘t water, enz…  

Reflectieverslag

Maak een onderverdeling per dagdeel en schrijf wat jouw rol was (ik was getuige/counselor/ik bracht mijn persoonlijk stuk)

bvb:  Deel 1: ik was counselor
Deel 2: ik bracht mijn persoonlijk stuk
Deel 3: ik was getuige 

Je schrijft je reflecties van die dag met respect voor de cursisten die aan bod kwamen.
Je gebruikt geen namen maar je spreekt over eerste, tweede, derde, vierde cursist en de counselors. 

Richtinggevende vragen kunnen zijn: 

Hoe klonk jouw innerlijke dialoog? 
Wat deed jou meetrillen vanuit jouw context en waarom?
Wat was jou vreemd, wat herkende je niet vanuit je eigen context?
Wat heeft je geraakt die dag, welke associaties komen er bij jou op als je naar de verhalen van je medecursisten luistert of als je zelf beluisterd wordt?
Wat heb je geleerd, wat neem je mee uit je positie als counselor/getuige/cursist met persoonlijk stuk?
… 

Leertherapie

In het contact met cliënten, met de ander, komt de systemisch-contextueel counselor zichzelf en zijn/haar context tegen; de eigen vanzelfsprekendheden en de vanzelfsprekendheden van de cliënten ontmoeten elkaar. 

Zo ontmoeten ook de wederzijdse kwetsbaarheden van deze betrokkenen elkaar en worden werkgebieden in de eigen context van de hulpverlener via de hulpvraag van de cliënt aangeraakt.

“Good or bad practice” hangt af van in hoeverre je je bewust bent van de invloed van je eigen geschiedenis op je identiteit en attitude als counselor.

De meerzijdig partijdige grondhouding van de contextueel counselor ontwikkelt zich doordat we op de eigen balansen van geven en ontvangen ervaren hoe de dialogische processen spelen.
We ervaren als contextueel counselors dat als we zelf leertherapie ondergaan, boosheid en frustratie de andere kant van het verlangen naar broodnodig passend geven en passend ontvangen vertegenwoordigt en dat stagnatie op dat vlak veel pijn, ongeloof en verwarring in familierelaties kan veroorzaken.

Het onderzoek dat we doen naar hetgeen gegeven en ontvangen is binnen onze familiale loyauteitenhuishouding als we in contextuele leertherapie gaan, helpt ons om partij te kunnen worden met diegenen die ons tekort deden, zonder de partijdigheid met onszelf te hoeven verliezen.
De verbindende taal die nodig is, leren we op die weg.

De contextuele benadering berust op het ethische perspectief dat mensen verantwoordelijk zijn voor elkaar. Wie zijn verantwoordelijkheid  uiteindelijk kan omzetten in gepaste zorg voor de ander en in tegelijk gepaste zorg voor zichzelf, groeit als mens en verdient vrijheid.

Vandaar is  leertherapie een bijzonder onderdeel in de opleiding en dit om als counselor in voldoende vrijheid een betrouwbare relatie te kunnen aangaan met de cliënt die zich aandient.

Tijdens de leertherapie bieden we aandacht aan het leren spreken van de specifieke verbindende taal, de taal over hetgeen gegeven en ontvangen is tussen dierbaren.

Je wordt meegenomen in dit proces op weg naar het spreken van die verbindende taal die gebaseerd is op de relationele ethiek waarvan Prof. I.B. Nagy de ontwerper is.

De inhoud van leertherapie is echter geen voorwerp van beoordeling en evaluatie bij het afsluiten van de opleiding. Van de deelnemers wordt wel uitdrukkelijk actieve inzet en bereidheid tot leren verwacht. De leertherapie in een schooljaar bestaat uit 4 groepssessies van telkens 2 dagdelen. Deelnemers vormen een vaste groep. Er is geen in- of uitstroom van deelnemers in de loop van het jaar. 

De maandag voor de volgende leertherapie post je je reflectieverslag op drive in het daarvoor
voorziene mapje onder je naam.

AFWEZIGHEDEN

Afwezigheden meld je vooraf aan de docent, supervisor, leertherapeut die op de planning staat.

Om je lidmaatschap bij de beroepsvereniging BVRGS te kunnen aanvragen, dienen wij op het einde van de opleiding een getuigschrift op te maken met vermelding van de gepresteerde uren methodiek, supervisie en leertherapie. Afwezigheden hebben dus consequenties voor het aantal uren gevolgde lessen. Als je je afwezigheid wil compenseren en dus toch het volledig aantal uren op je getuigschrift wil hebben, gelden volgende afspraken.

Methodiek

Voor één gemiste methodiekdag maak je een werkje van 3 pagina’s waarin je aantoont dat je de leerstof zelfstandig hebt verwerkt, dat je de literatuur van die dag hebt gelezen en dat je deze kunt verbinden met jouw praktijk.  Je zorgt er zelf voor dat je vóór de volgende bijeenkomst een collega-cursist opbelt met de vraag om geïnformeerd te worden over de gemiste dag.

Als je 2 methodiekdagen afwezig bent, dan spreek je de docent hierover aan. Weet dat afwezigheden consequenties kunnen hebben voor het verderzetten van je opleiding en voor het behalen van je erkenning als counselor.

Persoonlijk werk

Bij afwezigheid op de dag dat je jouw persoonlijk stuk brengt, is het jouw verantwoordelijkheid om anderen op te bellen en te kijken of er iemand is die jouw bijdrage die dag kan overnemen.

Bij afwezigheid op een dag waar je geen eigen inbreng hebt, verwachten we dat je een reflectieverslag van drie counselinggesprekken maakt: twee keer waarbij je zelf de counselor bent in je werksetting en één keer als observator (je volgt een counselinggesprek bij een collega of je kiest een reportage op tv/internet waarbij je het verhaal hoort van een cliënt). Plaats indien mogelijk de link in je verslag.

Geef telkens reflecties op de gekende wijze (situaties 1-2-3 Ik was observator/ counselor). Je verslag telt 3 A4-pagina’s in normaal lettertype en grootte, voor elke counseling 1 A4 dus.

Supervisie en Leertherapie

Als je een dag supervisie of leertherapie mist, krijg je geen attest voor het betreffende blok (1 dag op 4 onderbreekt en verstoort het proces in verregaande mate). Als je echter afwezig bent door overmacht (klein verlet), kan je toch een attest krijgen voor dit blok door bijkomende individuele supervisie of leertherapie te nemen. De dag dat jouw inbreng wordt behandeld, vraagt 2 individuele sessies compensatie, een andere dag 1 individuele sessie. Een inhaalsessie duurt 1,5 uur, kost € 90,00 (à € 60,00 per uur), is extra te betalen en dient ingehaald te worden bij je supervisor of leertherapeut.
Ook hier ben jij verantwoordelijk om zelf een medecursist aan te spreken ter vervanging van jouw inbreng dit in samenspraak met je leertherapeut of supervisor.
Andere vormen van leertherapie of individuele (leer)therapie die deelnemers volgen buiten Leren over Leven geven komen niet op het getuigschrift; op het certificaat van Leren over Leven staan enkel de leertherapiesessies vermeld die bij ons gevolgd zijn. 

DRIVE
Leren over Leven werkt met Google Drive voor organisaties. Docenten plaatsen hier lesmateriaal en studenten dienen hier hun taken te plaatsen. Let hierbij steeds op de naamgeving van het document dat je plaatst. Het is belangrijk dat je minstens (zie hierboven) je naam vermeldt in de naam van het document alsook in het document zelf. Bij de start van de opleiding krijg je een link die leidt naar de plaats op onze Drive waar jij toegang tot hebt. Hiervoor is het aan te bevelen dat je een Google account aanmaakt. Dit impliceert het aanmaken van een gmailadres. Uit ervaring weten we dat je gemakkelijk op onze Google drive geraakt als je zelf een Google account hebt.
Na het afstuderen, of als je stopt tijdens de opleiding, dien je binnen de maand jouw documenten van de drive te halen. Na 30 dagen zal Leren Over Leven jouw documenten, uitgezonderd de evaluaties, verwijderen.

ONDERBREKING/CONTINUÏTEIT
Om als systemisch counselor lid te kunnen worden van de BVRGS, dien je 25 uur extra supervisie af te ronden binnen de 3 jaar na het met vrucht beëindigen van de opleiding EN dien je de 2-jarige opleiding + 25 uur supervisie met vrucht af te ronden binnen een termijn van 5 jaar.
Meer uitleg hierover vind je op de website van de BVRGS.

KOSTPRIJS
Het inschrijvingsgeld voor de volledige opleiding kost € 4000. Dit is exclusief de aan te kopen boeken, eventuele inhaalsupervisie/leertherapie door afwezigheid (zie hierboven) en een eventuele herkansing voor de eindevaluatie.

BETALINGSMODALITEITEN
Ter bevestiging van jouw inschrijving betaal je een voorschot van € 400 op rekeningnummer BE71 0011 8904 2669 aan Leren over Leven VZW. 
Het resterende bedrag van € 3600 wordt vóór de start van de opleiding betaald. Het resterende bedrag kan ook in 2 delen betaald worden, telkens vóór de start van een lesjaar.
Je hebt de mogelijkheid om een spreiding van betaling aan te vragen. Hiervoor wordt een administratiekost van 150 € gerekend. Het resterende bedrag van 3750 € wordt betaald in 6 betalingen van 625 € of in 20 mensualiteiten van 187,5 €.

UITSCHRIJVEN
Als je uitschrijft tot 1 maand voorafgaand aan de start van de opleiding, krijg je het reeds betaalde inschrijvingsgeld terug met uitzondering van 75 € administratiekost.
Als je uitschrijft binnen de maand voorafgaand aan de start van de opleiding, krijg je het reeds betaalde inschrijvingsgeld terug met uitzondering van het voorschot van 400 €.
Schrijf je uit na de start van de opleiding en vóór het beëindigen van de opleiding, dan ben je Leren over Leven het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
Uitschrijven doe je door een e-mail te sturen naar secretariaat@lerenoverleven.org.
Indien Leren Over Leven vóór de start van de opleiding beslist dat de cursist niet kan deelnemen, wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.
Wanneer Leren over Leven VZW de opleiding stopzet na de start en voor het beëindigen ervan, betaalt zij de teveel betaalde opleidingskosten terug, uitgezonderd € 150 administratiekosten en de kosten voor de genoten opleidingsdagen.
Als de cursist zijn of haar verplichtingen niet nakomt, de opleiding van anderen in gevaar brengt, of op onvoldoende wijze blijkt te beantwoorden aan de opleidingseisen, kan Leren over Leven VZW de inschrijving verbreken en de cursist uitsluiten van verdere opleiding. De opleider zal in gesprek gaan met betrokkene en deze beslissing kan gemotiveerd worden per aangetekende zending. Het volledige inschrijvingsgeld van de opleiding blijft door de cursist aan Leren over Leven verschuldigd.
In geval de cursist de mening is toegedaan dat de opleiding onvoldoende tegemoetkomt aan haar opleidingsverplichtingen, is de klachtenprocedure van kracht.
Na stopzetting of beëindiging van de opleiding dient de cursist binnen de maand zijn of haar documenten van de drive te halen. Na 30 dagen zal Leren Over Leven de documenten van de cursist, uitgezonderd de evaluaties, verwijderen.

KLACHTENPROCEDURE

Bij klachten over de opleiding spreekt de student in eerste instantie de docent aan.
Bij klachten over een docent of supervisor spreekt de student in eerste instantie de betreffende persoon aan. Ook de opleidingsverantwoordelijke kan hierin betrokken worden om mee naar een gepaste oplossing te zoeken.
Indien de student geen voldoening neemt met de voorgestelde oplossing, kan deze zich wenden tot de coördinator van Leren over Leven (Theresia Pinnewaert), die de klacht zal onderzoeken en bespreken met het opleidingsteam. 
De coördinator geeft terugkoppeling aan de student en laat weten welke voorstellen er gedaan en/of maatregelen er genomen zullen worden in reactie op de klacht.
Als ook dit niet leidt tot een voldoende antwoord voor de student zal de Raad van Bestuur de klacht behandelen.
Mochten al deze gesprekken ontoereikend zijn, dan zal er een externe bemiddelaar worden aangetrokken.
Wanneer de klacht niet van een individu maar van een groep komt, geldt dezelfde procedure.

CONTACTGEGEVENS

Docenten Antwerpen

Linne De Loof, 0474/90.22.38, linne_dl@yahoo.com
Goedele Thirion, 0468/12.05.11, goedelethirion@icloud.com

Docenten Gent

Theresia Pinnewaert, 0491/88.63.00, theresia.pinnewaert@gmail.com
Kristien Van De Velde, 0476/96.17.80, kristienvdv@telenet.be

Dagelijks bestuur

Theresia Pinnewaert (coördinator)
Eveline Lievens (administratie)
Luc Claes (website/sociale media/PR)

0478/72.10.45
secretariaat@lerenoverleven.org

Leslocaties

Leertherapie kan op een andere locatie doorgaan. Hier word je desgevallend tijdig van verwittigd.

ANTWERPEN: TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen-Wilrijk

GENT: Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent